znak web

Pohraniční stráž

Narušení státní hranice

naruseniNarušení státní hranice, zadržení, použití zbraně, mimořádné události a příklady statečnosti pohraničníků (výběr z Knihy poznatků):

Zadržení – počet incidentů roty Pohraniční stráže Pavlův Studenec

do vnitrozemí/ do zahraničí
r. 1953 2 / 0
r. 1954 1 / 1
r. 1955 0 / 1
r. 1956 1 / 0
r. 1957 2 / 1
r. 1958 1 / 1
r. 1959 3 / 0
r. 1960 1 / 1

Zápis není úplný, nebyl v Knize poznatků průběžně doplňován, zahrnuje období od roku 1953 do konce roku 1960, pozdější incidenty nejsou zahrnuty v seznamu.
V této části jsou ale jen krátké komentáře o zadržení, narušení, mimořádných událostech a statečnosti pohraničníků. Zmíním jen některé, protože v knize poznatků jsou ručně psané komentáře značně nečitelné.

"Dne 22. 3.1953 v 18:15 došlo v prostoru celního úřadu v úseku 9.roty k narušení státní hranice bez zadržení 3 příslušníků USA do hloubky 30m. V bývalém celním úřadu byla pozorovací hlídka. Příslušníci USA byli v podnapilém stavu, vešly do budovy celnice kterou procházeli a přestože v budově byla hlídka, tak tato neprovedla žádné opatření k zadržení narušitelů. Příslušníci USA se v budově zdrželi asi 10 minut, poté budovu opustili a v 18:45 odjeli směrem do Bärnau. Závěr velitele: pohraniční hlídka projevila nerozhodnost a žádnou snahu k zadržení nebo likvidaci narušitelů."

"Dne 15. 9. 1953 v časných ranních hodinách došlo v prostoru operačního styku úseku 9. roty k trojímu narušení KOP a jednomu narušení DZ z Bavorska do ČSR. V této době za ochranu dislokačního styku odpovídala 10.rota 3.praporu Pavlova Huť. Přesto však ani hlídka 9.roty provádějící kontrolu DZ a KOP nezjistila závad nedůslednou prověrkou. Narušitel byl zadržen v týlu úseku praporu, mimo HP, po vyhlášených opatření na základě vzniklé situace. Závěr velitele: vinu na tomto narušení nese plně hlídka 10.roty, která zodpovídala za střežený úsek."

"Dne 25. 9. 1953 v 15:45 hod. došlo v úseku 9.roty k narušení státní hranice 2 civilními osobami z Bavorska do ČSR v prostoru HM 1 - 2, do hloubky asi 250m. Narušitelé došli do prostoru osady Na Šancích, kde se otočili a šli zpět okolo bývalého CÚ do Bavorska. Po vyhlášení poplachu na rotě nařídil velitel roty pronásledování narušitelů, které však bylo bezvýsledné. Závěr velitele: Při tomto narušení šlo o dva studenty, kteří neznali průběh státní hranice a po vystřelení utekli zpět do Bavorska."

"Dne 6. 10. 1953 v 15:30 byl v prostoru DZ mezi jeho 2. a 3. stěnou, na styku mezi 9. a 10.rotou zadržen XXX Alois, narozen 21. 9. 1926, národnosti německé, pro přechod státní hranice z Bavorska do ČSR. Zadržení provedla hlídka bez použití zbraně. Postup narušitele směřoval na bezejmenný potok, který mu skýtal dobré vodítko pro další postup do vnitrozemí."

"Dne 11. 4. 1954 ve 22:15 byli v prostoru silnice vedoucí od stanoviště 9.roty do Pavlovi Hutě, asi 300m jižně 9.roty zadrženi vojín XXX narozen 1. 7. 1928 a vojín XXX narozen 20. 7. 1929, oba národnosti české, oba od vojenského útvaru Doupov, kteří se pokoušeli o přechod státní hranice z ČSR do Bavorska. Jeli nákladním autem značky RN číslo 407508 a byli zadrženi u protitankové zábrany, kterou nemohli vozidlem překonat. Hlídka provedla zadržení bez použití zbraně. K přechodu státní hranice použili silnice vedoucí z osady Obora na osadu Pavlův Studenec, kde odbočili po silnici na Zadní Pavlův Studenec a projeli kolem útvaru do blízkosti DZ, kde se otáčeli a byli hlídkou zadržení."

Zadržení příslušníků USA
"Dne 4. 7. 1954 v 19:10 byli v prostoru silnice vedoucí od státní hranice do Pavlova Studence, asi ve vzdálenosti 200m na našem území, zadrženi příslušníci armády USA kpt. Dawis Jack, vojíni Jumper Richard, Tennis Leonard, Glasson John, Ginis Macros, Svitzer George a Griffith Jeri, všichni příslušníci polního dělostřeleckého pluku 826 ve Vilsecku. Zadržení bylo provedeno pozorovací hlídkou s použitím zbraně na výstrahu. Uvedená skupina přijela nákladním vozem od Bärnau po silnici ke státní hranici k bývalému CÚ, kde vozidlo zastavilo přímo u státní hranice. Všichni příslušníci z vozidla vystoupili, obešli zábranu na státní hranici u CÚ a postupovali po silnici na naše území směrem k DZ. Když došli před DZ, začali se vracet zpět ke státní hranici. Hlídka mající službu na CÚ hlásila narušení státní hranice, taktéž narušení hlásila hlídka na pozorovatelně u velitelského stanoviště roty. V tu dobu velitel 9.roty poručík XXX, spolu s dalšími pěti příslušníky vyrazili směrem k DZ a vyzvali skupinu amerických vojáků k zastavení. Při výzvě byla skupina příslušníků armády USA vzdálena od DZ asi 80 metrů, výzvy však neuposlechla, naopak zrychlila krok. Velitel roty proto vystřelil na výstrahu krátkou dávku ze samopalu do vzduchu, po které se Američané rozprchli a utíkali směrem ke státní hranici. V tomto okamžiku hlídka, která se stáhla ze stanoviště na CÚ a sledovala skupinku Američanů od státní hranice, vystřelila dávku z lehkého kulometu a odřízla jim takto ústup zpět ke státní hranici. Američané po střelbě vystoupili na silnici a vzdali se. Po provedené osobní prohlídce pak byla celá skupina eskortována na VS brigády.
Závěr velitele: příslušníci americké armády nebyli ozbrojeni, překročili státní hranici za účelem získání poznatků na našem území, průběhu a umístění ženijně technického zabezpečení státní hranice a pořízení snímků, čemuž nasvědčoval fotografický aparát, který měli sebou za účelem špionáže. Při zadržení bylo použito zbraně, lehkého kulometu, zbraně bylo použito na výstrahu a bylo vystřeleno 5 nábojů. Zbraně proti příslušníkům USA použil na výstrahu i velitele 9.roty XXX, který vystřelil 6 samopalových nábojů. Střelbou nebyl nikdo zabit ani zraněn."

Případy statečnosti pohraničníků:
"Dne 4. 7. 1954 19:10 při narušení státní hranice v prostoru bývalého CÚ, 7 příslušníky americké armády polního dělostřeleckého pluků 826 dislokovaného ve Vilsecku, prokázala pohraniční hlídka ve složení XXX, XXX...., svoji statečnost a rozhodnost při ostraze státní hranice a rozhodně zastoupila ústupovou cestu narušitelům zpět ke státní hranici. Po narušení státní hranice hlásila hlídka situaci na rotu a sama hlídka se rychle a skrytě přesunula z CÚ podél cesty do prostoru rozbořených domku Na Šancích. Hlídka se snažila všemožně zabránit ústupu, proto použila zbraně na výstrahu a vystřelila dávku z lehkého kulometu. Úspěch hlídky byl podmíněný klidným a bojovým chováním hlídky na stanovišti i za přesunu. Příslušníci pohraniční hlídky byly povýšení a za statečnost byly vyznamenání odznakem vzorného pohraničníka."

"Dne 13. 9. 1954 16:40 hod. došlo v úseku 9.roty k narušení SH bez zadržení ing. XXX, který prováděl vyměřování polnosti v úseku 9.roty mezi DZ a SH. Byl zajišťovaný hlídkou, která postupovala se jmenovaným v těsné blízkosti státní hranice. V té době, kdy hlídka s ing. XXX byla u CÚ, přijela ke státní hranici z Bavorské strany motorizovaná hlídka USA, čehož narušitel využil, zahodil plány a mapy, přeskočil státní hranici a s příslušníky USA odjel. Hlídka několikrát vystřelila na poplach, DDR provedl zakrytí státní hranice, ale bezvýsledně. K narušení státní hranice došlo následovně:
Ve 13,00 hod. byla vyslána dozorčím 9.roty dvoučlenná hlídka jako doprovod k zajištění a doprovodu ing. XXX, který v úseku roty prováděl zeměměřičské práce. Uvedené práce měl provádět v prostoru bývalého CÚ před drátěným zátarasem. Hlídka prováděla zajištění tak, že postupovala za ním. Když hlídka došla s ing. XXX do blízkosti CÚ, zůstala s tímto stát za garáží v bezprostřední blízkosti státní hranice, odkud ing. XXX zakresloval do mapy. Po několika minutách postupoval ing. XXX dále ve směru před budovu CÚ, kde se zastavil v těsné blízkosti hraničního mezníku V-1. Hlídka, která postupovala za ním, zjistila, že po silnici směrem od Bärnau přijíždí dva americké jeepy. Velitel hlídky se zastavil na úrovni ing. XXX ve vzdálenosti asi 4 m, člen hlídky zaujal stanoviště u zdi budovy CÚ. V tom okamžiku první jeep přijel do bezprostřední blízkosti státní hranice a druhý do vzdálenosti asi 20 metrů. Tohoto okamžiku využil ing. XXX, skočil k hraničnímu mezníku V-1 a běžel směrem k jeepu. Když jmenovaný skočil směrem k hraničnímu mezníku 1-V, vyzval tohoto velitel hlídky k zastavení a po neuposlechnutí vystřelil dávku ze samopalu do vzduchu, směrem na naše území. Po výstřelu ing. XXX nereagoval a Američané se snažili otočit oba jeepy, při čemž do sebe obě vozidla narazila. Příslušníci americké armády u jeepu, který stál blíže ke státní hranici, skočili do příkopu, kde zalehli. Velitel hlídky vystřelil ještě třikrát ze samopalu, rovněž tak člen hlídky vystřelil na výstrahu směrem na naše území. Ing. XXX se ani tehdy nezastavil, utíkal dále po silnici, přeběhl jeep, který stál blíže ke státní hranici a utíkal dále za jeepem, který se již otočil. Příslušníci americké armády, kteří byli v příkopě, nejprve dali ruce vzhůru, o něco později se plížili příkopem za jeepem, který se již otočil. Ve vzdálenosti asi 70 metrů od státní hranice dohonil ing. XXX jeep, na který za jízdy naskočil a který odjížděl směrem k Bärnau. Krátce nato odjel i druhý jeep, do kterého naskákali ti příslušníci americké armády, kteří byli v příkopu. Na silnici nechali přilbu, pušku a jednu polní výstroj.
Závěr velitele: hlídka, která jmenovaného zajišťovala, příliš důvěřovala ing. XXX na základě vydané propustky k provádění zeměměřičských prací přímo ministrem a za předpokladu správného prověření, než byla vydávána propustka. Jmenovaný již 3. den vyměřoval v blízkosti státní hranice a nebylo na něm znatelných příznaků zběhnutí. Zajišťovací hlídka použila zbraně až po překročení státní hranice ing. XXX. Zbraně nemohlo být použito proti narušiteli, protože ten byl již na nepřátelském území. Střelba byla prováděná na poplach a bylo vystřeleno 48 samopalových nábojů a 3 puškové náboje. Taktiku narušitele ing. XXX možno spatřovat v tom, že již při vyžadování propustek se snažil, aby dostal propustku do ZP a potom využil vhodné příležitosti k útěku přes státní hranici. Toto se mu podařilo, vzhledem k tomu, že ostatní jeho spolupracovníci nechtěli v ZP pracovat a žádali propustky jen do HP. Jeho plán a úmysl překročit státní hranici mu byl pak umožněn i malou bdělostí a ostražitostí hlídky PS, která jej zajišťovala".

"Dne 2. 2.1955 v 11:05 byla zadržen hlídkou poručíka Jaroslava XXX, Margareta Klirová, narozená 5. 2.1932 Hamrníky, národnosti české, zaměstnaná jako uklízečka, posledním bytem Stříbro 144, která se pokusila o přechod z ČSR do Bavorska. Zadržení bylo provedeno v prostoru křižovatky silnic severně od stanoviště 9.roty bez použití zbraně. Závěr velitele: Žena lehké povahy, podle výpovědi byla v jiném stavu a na základě toho chtěla překročit státní hranici do Bavorská za svými bratry a sestrou která je přímo z Bärnau."

"Dned 3. 4.1955 ve 13:30 na popud vojína Milana XXX odjel jmenovaný spolu se svobodníkem Lubomírem XXX motocyklem, který je na velitelství praporu šoférem, na celní úřad za pohraniční hlídkou svobodníka Jaroslava XXX, kde se dívali na pohybující se osoby sousedního státu. Okamžitě byla vyslána poplachová hlídka k zadržení a eskortování obou jmenovaných příslušníků."

"Dne 8. 3.1956 v 11:25 byl zadržen hlídkou poručíka XXX, Martin Warm, narozen 30.11.1920 Bärnau, nezaměstnaný, posledně bytem Bärnau Johannesstrasse 38, který překročil státní hranice z Bavorska do ČSR. Zadržení bylo provedeno u drátěného zátarasu naproti hraničnímu kameni 2/5. Zadržení bylo provedeno bez použití zbraně. Závěr velitele: Zadržený použil přechodu silnice vedoucí z Bärnau do Pavlova Studence. Podle výpovědi překročil zadržený státní hranici, aby si našel v ČSR práci, neboť byl v Bavorsku bez zaměstnání."

"Dne 21. 7.1957 ve 21:25 byl zadržen hlídkou desátníka Pavla XXX, Borecký Pavel, narozen 14.10. 1913 v Polsku, čalouník, posledně bytem Hausdorff NSR, který překročil státní hranici z Bavorska do ČSR a byl zadržen mezi 2 a 3. stěnou drátěného zátarasu v prostoru hraniční mezníku 37/3. Zadržení bylo provedeno bez použití zbraně. Závěr velitele: zadržený byl kolem 18hod. zpozorován v blízkosti státní hranice, ke svému úkrytu využil pravděpodobně staré pískovny u hraničního mezníku 37, odkud mohl pozorovat okolí. Podle výpovědi má v Polsku sestru a bratry a chtěl se k nim dostat, poněvadž se rozešel s manželkou."

"Dne 12. 9.1957 došlo k mimořádné události, ke zřícení pozorovatelny na "7" a k usmrcení svobodníka Jaroslava Koníčka" ....... dál je zápis nečitelný.
Zřejmě podle závěru z vyšetřování je popsána tato mimořádná událost velice podrobně na stránkách Plánští Chodové http://www.planstichodove.cz/clanky/ochrana-sh/padli-pri-osh/

"Dne 15. 8.1958 ve 3:30 byl hlídkou vojína XXX a vojína XXX zadržen v prostoru stanoviště 5 mezi křižovatkou cest na velitelské stanoviště, Kočičí Mlýn a Obora Šuhaj Juraj, narozen 20. června 1930 t.č. bytem Milíře okres Tachov, zaměstnanec Českých drah v Sokolově. Na zadrženého padá podezření z pokusu o přechod státní hranice do Bavorska. Jmenovaný neuposlechl výzvy hlídky "ruce vzhůru" a teprve až po použití zbraně na výstrahu se podařilo hlídce narušitele spoutat a doprovodit na velitelské stanoviště roty. Při střelbě signálu pro velitelské stanoviště utrpěl od signální pistole zranění na levé ruce, tržnou ránu a popáleninu vojín XXX. Závěr velitele: narušitel předstíral opilství, avšak po zadržení hlídkou šel normální chůzi. Nevěděl, dle jeho výpovědi, jak se do prostoru dostal. Jedná se o osobu, která bydlela od roku 1947 do roku 1951 na Pavlově Studenci, to jest v místě velitelského stanoviště roty a dále bylo jeho bydliště na Milířích, tak že možnost zabloudit je téměř vyloučena a je možno předpokládat, že se jmenovaný chtěl pokusit o přechod státní hranice."

"Dne 28. 3.1959 ve 24 hod. postupovala pohraniční hlídka vojína Štefana XXX a vojína Josefa XXX, se služebním psem Brenta kolem drátěného zátarasu na stanoviště 5D. Když došli do prostoru bažin, ucítila fena zajíce na vzdálenost asi 30m, vytrhla se z vodítka a běžela podél drátěného zátarasu asi 100m, kde potom skočila za zajícem do drátěného zátarasu. Přední nohou se dotkla vodiče a byla na místě usmrcena. Závěr: Usmrcení služebního psa Brenta došlo vinou špatné karabinky na vodítku. Psovod po vytrhnutí udělal vše proto, aby se k němu fena vrátila a na usmrcení tak nenese vinu."

Požár kostela:
"Dne 11. 5. 1959 v 9:15hod. došlo k požáru kostela stanoviště pohraniční roty. K požáru došlo neopatrným zacházením hlídky s nedopalkem cigarety na pozorovatelně ve věži kostela. V této době byla na pozorovatelně hlídka vojín Alfonc XXX a vojín Jiří XXX, který utrpěl těžký úraz. Podrobnosti v rubrice o statečnosti pohraničníků. Závěr velitele: ke vzniku požáru došlo nedbalostí pohraniční hlídky, kdy došlo k požáru doškové střechy, od které poté chytil celý kostel. Vlivem silného větru a materiálu na kostele, nebylo možno požár zlikvidovat".
Případy statečnosti pohraničníků:
"Dne 11. května 1959 v 9:15 hod. došlo ke vzniku požáru kostele. Na pozorovatelně ve věži kostela zůstal člen hlídky, který při zjištění požáru odmítl sestoupit dolů. Požár vinou silného větru velice rychle postupoval a odřízl přístup na pozorovatelnu. K zachránění vojína Jiřího XXX byly vyneseny z roty slamníky a přikrývky. Po vyzvání, aby vyskočil, tento neuposlechl a když požár pohltil již celou pozorovatelnu, vyklonil se z okna a v bezvědomí padal dolů. Při pádu narazil na okraj střechy kostela, která jej vymrštila, takže padal mimo připravené prostředky. Při pádu na zem, asi z výšky 20m, jej zachytil vojín Milan XXX do náruče a tím mu zachránil život. Vojín Jiří XXX utrpěl těžký úraz na noze a po dobu než jej sanitka odvezla, byl v bezvědomí. Vojín Milan XXX byl za projevenou statečnost povýšen do hodností svobodníka a byla mu udělena soška "Neprojdou", dále zlaté hodinky od velitele PS".

"Dne 24. 5.1959 11:20 došlo neopatrnosti hlídky ke vzniku požáru na pozorovatelně na levém rozhraní."

"Dne 25. 5.1959 v 15:25 došlo v prostoru státní hranice pozorovatelny stanoviště 5D k zadržení dvou osob, které postupovali od státní hranice na naše území. Hlídka Ladislava XXX a vojína Františka XXX, která byla na pozorovatelně na 5D viděla dva mladíky, kteří postupovali podél státní hranice od celního úřadu k hraničnímu mezníku 37 a dále na hraniční mezník 36. Když došli naproti pozorovatelně 5D, odbočili doprava a postupovali přímo na pozorovatelnu. Když došli asi 20 až 30m na naše území, vyzvala je hlídka a oba muži se vzdali. Hlídka provedla jejich poutání a převedla je na vnitřní stranu drátěného zátarasu, kde je předala eskortě. Jednalo se o narušitele Norberta XXX stár 22 roku a Alfreda XXX stár 18 roků."

"Dne 9. 7.1959 10:30 byly hlídkou četaře Josef XXX a četaře Milana XXX zadrženy dvě osoby, muž a žena, kteří při procházce po státní hranici v domnění, že jsou na území NSR a v domnění, že hraničníky podél silnice od celního úřadu k drátěném zátarasu jsou státní hranicí, postupovali po cestě k drátěnému zátarasu. Tím překročili státní hranici a asi 300m od státní hranice do ČSR byli zadržení. Josef Wekzel narozen 17. 5.1935 v Bergstrouer zaměstnáním jeřábník v Mathaimu a jeho žena Rosvitka Josefina Wekzel, rozená Strakatá, narozená 2. 3.1940 v Bärnau zaměstnána jako švadlena v Mathaimu."

"Dne 15. 7.1959 19:15 byla hlídkou poručíka XXX, svobodníka XXX, vojína XXX a skupinou spojařů velitelství praporu zadrženi bratři Edsalové. D. Edsal narozen 3. 9. 1933 v USA, student v Mnichově, nyní na návštěvě u svého bratra v Mnichově. Oba přijeli ke státní hranici osobním vozem, který nechali asi 150 metrů od státní hranice a šli na naše území. Měli sebou fotoaparát s brašnou a různými potřebami k focení. Uváděli že se chtěli podívat za horizont a něco si vyfotit. Dle jejich údajů fotili údajně objekt roty. Za tím účelem narušily státní hranici do hloubky asi 300m po silnici vedoucí od bývalého celního úřadu k VS roty. Návrat zpět jim znemožnila hlídka poručíka XXX provádějícího kontrolu státní hranice."

"Dne 27. června 1960 došlo k nezadržení osoby hlídkou vojína XXX, jeli na stanovišti 5D. K případu došlo takto: ve 12 hod. odešla hlídka vojína XXX a vojína XXX střežit pozorovatelnu 5D. Asi ve 14:30hod. přišli od Hraničné 3 chlapci a jedno děvče asi sedmnáctileté, přišli až před pozorovatelnu 5D, odkud na hlídku mávali. Hlídka v tuto dobu vyšla na ochoz a mávání opětovala. Potom hlídka zašla zpět do boudy a děvče přešlo na naše území asi 200m. Hlídka namísto, aby provedla energické zadržení se dohadovala, kdo půjde děvče vyhnat zpět ke státní hranici. Poté co odešel vojín XXX, aby toto provedl, přišel poté k dívce na vzdálenost asi 15m, tak ta odešla za státní hranici, odkud nabízela vojínu XXX cigarety. Tento jí naznačil že si pro ně nemůže přijít, aby mu je hodila. Po pohození je sebral a odešel zpět na pozorovatelnu. Závěr: s oběma příslušníky byla provedena beseda s prokurátorem za přítomnosti příslušníků roty a předsedy ZO-ČSM celé brigády."

"Dne 20. 10. 1960 6:56 byli v prostoru 5D zadrženi Filip Vladimír narozen 31. 12. 1929 a Daniel Rudolf narozen 2. 9. 1927. Zadržení provedla hlídka svobodníka Juliuse XXX a vojína Františka XXX. Zadržení vypověděli, že u Hraničné na ně čekají ostatní členové rodiny se dvěma auty. Po nasazení pátrací skupiny na stopu došla hlídka až na místo, kde byly ostatní příslušníci rodiny, jak zadržení uváděli. Zadržení byli eskortováni na pomník a odsud pak do Plzně."

"Dne 4. května 1961 v 8:30 byl PPS XXX zadržen nad bodem "13" Šindelář Václav, narozen 20. srpna 1921 v Hluboké, okres České Budějovice, národnosti české, Československé státní příslušnosti, strojní technik, t.č. bez zaměstnání, bytem Radošov 67, pošta Kyselka okres Karlovy Vary. Jmenovaný udával, že cestuje z Černošína do Stříbra. Celou noc se Šindelář potuloval v lese, poblíže Štajnerovy hájenky. Měl u sebe věci, které jej usvědčovaly z pokusu o narušení státní hranice jako je zkoušečka napětí, dýka, automapa a řidičský průkaz. Závěr velitele: zadržení bylo provedeno bez závad. Zadržený se vyptával PPS na cestu, ten odpověděl správně a využil vozidla ČSLA jedoucího na naší rotu k eskortě zadrženého."

"V červnu 1963 u pozorovatelny 5D byli zadrženy dvě osoby (kluci 18 až 19 let), pro pokus o přechod do ČSSR. Zadržení provedla hlídka vojína Jaroslava XXX."

"Dne 17. 7. 1963 19:05 došlo k zadržení dvou státních příslušníků NSR v prostoru hraničního mezníku 36/4. Byli zadržení asi 30m od stanovičtě 5D na českém území. Zadržení Krauter Johann narozen 13. 9. 1946 v Burgenfeld u Waiden, bytem tamtéž, Nádražní ulice 13, německé národnosti, dělnického původu, zámečnický učeň u firmy Schwaren svobodný, bezpartijní. Krauter Erich narozen 4. 6. 1947 Burgenfeld u Waiden, bytem tamtéž, Nádražní ulice 13, německé národnosti, dělnického původu, zámečnický učeň u firmy Schöningen, svobodný, bezpartijní. Oba narušitelé vyjeli na mopedu poznávací značky BUL J103, který je majetkem zadrženého Krauter Johanna. V 17. 7. 1963 v 15:30 ze svého bydliště jeli směrem na Weiden - Silberhte do Bärnau, odkud přímo ke státní hranici, kde v prostoru hraničního mezníku 36/4 přejeli státní hranici, směrem k drátěnému zátarasu. Zadržení provedla hlídka ve složení vojín Milan XXX /10. 4. 1942/ a vojín Jiří XXX /25. 9. 1943/, bez použití zbraně. Zadržení proběhlo následovně: uvedená hlídka střežila na stanovišti 5D, asi v 19 hod. uviděla ze směru od hraničního mezníku 36/5 přijíždět moped se dvěma osobami, které zastavili u německé výstražné tabule, označující státní hranici. Po jejím přečtení pokračovali v jízdě k hraničního mezníku 36/4, kde narušily státní hranici do ČSSR. Hlídka pozorovala narušitele asi 30m od drátěného zátarasu a provedla zadržení, narušitelé nekladli odpor. Kromě osobních věcí neměli u sebe žádný materiál. Jako důvod uvedli narušitelé shodně, že mají dovolenou a chtěli se informovat o možnostech jízdy k příbuzným, které má zadržený Krauter v Novém Sedle u Sokolova."

"Dne 6. 8. 1963 ve 22:10 došlo k zadržení občana NSR v prostoru hraničního mezníku V 1, asi 500m směrem do vnitrozemí ČSSR u drátěného zátarasu. Zadržen byl Karel Gut, narozen 1.7. 1914 v Mariánských Lázních, bydliště Kreusen Bairaintenstssrase 126, původ úřednicky, politicky organizován v KPD od roku 1946 až do likvidace, zaměstnán jako soukromý účetní, dvakrát rozvedený. Zadržený přijel do uvedeného prostoru osobním vozidlem Volkswagen ve 20:30, kde čekal na některou pohraniční hlídku. Zadržení provedla pohraniční hlídka vojín Josef XXX narozen 21. 5. 1942 a vojín Ondrej XXX narozen 11. 10. 1943, která postupovala na stanoviště 5D, bez použití zbraně. Zadržení proběhlo následovně: hlídka při příchodu zajistila vozidlo a uvedeného Karla Guta, který prohlásil, že žádá o politický azyl v ČSSR. Po vypnutí proudu v drátěném zátarasu provedla poplachová hlídka vozidlo do prostoru určeného velitelem roty, kde byl proveden předběžný výslech."

"V srpnu 1963 došlo k zadržení Güntera Stonka u celního úřadu, který přijel autem ke státní hranici a požádal o politický azyl. Nebyl mu však poskytnut a byl odeslán zpět do NSR. Ke státní hranici přijel osobním autem Volkswagen, zadržení provedla hlídka vojína Miroslava XXX."

"Dne 6. 3. 1964 v 1:05 zběhl z výkonu služby do NSR pohraničník XXX v prostoru pozorovatelny 5D."
         Jen takto krátce je v Knize poznatků zaznamenáno zběhnutí pohraničníka.
A zde je vzpomínka na uvedenou událost od bývalého pohraničníka Vladimíra Rabinského, který v té době na pohraniční rotě Pavlův Studenec sloužil.
"......už si na všechno moc nepamatuji, ale v kostce ti k tomu něco povím.
Já jsem v ten den měl službu pomocného dozorčího s Tondou XXX. Okolo půl noci, nebo jedné hodiny ranní (už to nevím přesně), došlo k útěku vojína XXX přes hranice. On sloužil na pátém drátě, ještě s nejlepším kamarádem a nějak těsně před tím se ptal dozorčího, jestli je čistý vzduch. On řekl že ano a za nějakou dobu XXX řekl svému členovi hlídky, že vyletěla signálka a že má jít překrývat pravděpodobný postup narušitele. Mezi tím šla už střídat jiná hlídka na pátý drát a na pátém drátě nebylo žádného člověka. Tak se dávaly baterkou signály a ten z těch bažin se vrátil zpět na stanoviště a zjistlil, že XXX utekl podchodem pod drátama pryč. Za sebou zamkl podchod. Vyhlásilo se hned poplachové pátraní a hledali ho, bohužel ten už byl někde za hranicemi. Údajně poručík XXX ho naháněl i na druhé straně, ale bohužel ho nenašel. XXX měl prý chodit až do rána v městečku Bärnau a ráno se ohlásit na pohraniční policii. To je asi vše, já už si to moc nepamatuji akorát třeba konkrétně, jak já jsem sloužil na pátém drátě, tak jednou přijeli kontráši a bavili se s námi o všem možném a zeptali se jestli náhodou se XXX neukázal. Zkoušeli to také na nás, jestli jsme s ním nebyli nějak domluveni a nedopomohli jsme k jeho útěku.
Celou dobu do konce vojny jsme už o něm neslyšeli. Byl to chlapec z Rimavské Soboty a byl to fajn kluk, byl to můj bažant a spal s námi ve světnici. Já si myslím, že to musel mít dobře promyšlené a čekal na období, až začne jeho ročník dělat velitele hlídek."

"Dne 31. 5. 1964 19:45 byl zadržen hlídkou vojín Vladimír XXX a vojín Josef XXX, narušitel státní hranice, který přešel státní hranici v prostoru hraničního mezníku 2/11 asi 50m od 02 z NSR do ČSSR. Birner Johann Günter postupoval od státní hranice až k drátěnému zátarasu velmi skrytě. Hlídka prováděla kontrolu drátěného zátarasu správným způsobem a energicky provedla zadržení narušitele. Pro narušitele státní hranice byla vyslána pohraniční hlídka četař Alfons XXX a vojín Josef XXX, kteří jej eskortovali na rotu. Zadržený Günter se narodil ve Weidenu a v současné době bydlel v Tirschenreuthu."
 
Možná ještě tutu složku doplním, snad se mě ještě podaří některé značně nečitelné zápisy rozluštit.