znak web

Pohraniční stráž

Ženijně technické zabezpečení

zenistiDRÁŤENÝ ZÁTARAZ - DZ:
"probíhá v úseku roty od pravé hranice směrem jižním k levé hranici v délce 2888m. Na pravé straně vybíhá nejprve z porostu nepřehledného terénu, potom asi 100m smrkovým lesem. Jinak DZ probíhá otevřeným terénem, až k levé hranici s různými vzdálenostmi od státní hranice. Největší vzdálenost DZ od státní hranice je u bývalého Celního úřadu a to 640m, nejmenší vzdálenost DZ od státní hranice je u HM 36 /6 a to 80m. V pravé částí úseků probíhá DZ v délce asi 150m bažinami."
"DZ je v celém úseku roty elektrifikován a rozdělen na 3 úseky, které je možno zapínat zvlášť, nebo všechny najednou. DZ v celém úseku roty je v dobrém stavu. V DZ jsou dva průchody, jeden na silnici vedoucí k CÚ a druhý průchod na silnici vedoucí na Hraničnou /Hermannsreith/. Pod DZ jsou v úseku 3 poklopy, v celém úseku není žádných ostrých lomů a je možno DZ v několika místech pozorovat ze sousedního státu v důsledku průběhu otevřeným terénem.

KONTROLNÍ ORNÝ PÁS - KOP:
KOP probíhá v úseku roty v těsné blízkosti DZ. KOP nebylo možné zřídit v prostoru bažin v údolí Větrova. KOP je v celém úseku v dobrém stavu, je možno KOP po celé letní období udržovat vzhledem k dobré zemině. Přístupové cesty ke státní hranici jsou překopány a popřípadě přehrazeny pevnou závorou, kromě cesty vedoucí na Hraničnou /Hermannsreith/, kde je závora otevírací.

V úseku roty jsou vybudovaný ke střežení SH tyto věžové pozorovatelny:
1. pozorovatelna stojí mezi operačním a pravým dislokačním stykem a je používána 8. a 9. pohraniční rotou ke střežení styku.
2. pozorovatelna je umístěna před DZ na okraji lesa na cestě vedoucí do Hraničné. Je staršího typu, používá se jen vyjímečně v případech ke střežení prostoru před DZ v pravé části úseku.
3. pozorovatelna je vybudované na okraji lesa u kóty 772 m a je používána ke střežení prostoru od HM 36 po HM 37 a údolí Větrova.
4. pozorovatelna je na dislokačním styku 9. a 10. roty a je používána oběma rotami ke střežení prostoru mezi operačními styky.
5. je vybudována ve věži kostela u stanoviště roty, používaná ke střežení objektu roty a levé části úseku."

Dopisováno z druhé knihy poznatků:
"Drátěný zátaras je trojstěnný, střední stěna opatřena 5 vodiči vysokého napětí. Délka DZ je 3851m. Kontrolní pás je velký a malý. Velký kontrolní pás od levé hranice po okraj lesa, vede po vnitřní straně DZ, od okraje lesa po pravý, vede po vnější straně DZ. Elektrický drátěný zátaras je rozdělen na 3 úseky - Levý : levá hranice - statek, Střední: statek - starý styk, Pravý: starý styk a pravý styk. Dále je v úseku roty instalována signální stěna U-60. Kolem signální stěny U-60 je zřízen kontrolní pás, který vede v celém úseku vně signální stěny. Dále se k signalizaci u stěny U-60 používá v letním období S2, hlídková stěna "Měrnyj" a výmetnice.
Pozorovatelny:
1 -vybudována ve věži kostela
2 -levá hranice úseku, 500m jižně od roty u DZ
3 -stanoviště "D5" 1,5km od roty
4 -stanoviště Starý styk 1,8km od roty
5 -stanoviště "D" vzdáleno 2,8km
V celém úseku jsou troje vrata: CÚ, "D5", Hraničná."

Dále dopisováno:
- "u cesty vedoucí k CÚ byl vybudován podkop.
- v roce 1956 v červnu byl vybudován podkop přímo na pravém rozhraní.
- zápis 5. 11. 1956 - DZ je v současné době ve velmi špatném stavu, zejména vlivem větrů a námrazy, hlavně v prostoru údolí Větrova. DZ je starý a začíná se rozpadat.
- v roce 1956 v říjnu byl dokončen podkop na levém rozhraní.
- v prostoru D5 byla vybudována věžová pozorovatelna, byla dokončena dne 5. 6. 1957, výška pozorovatelny je 12m. Z této pozorovatelny je možné dobře pozorovat osadu Bärnau.
- dne 18. 5. 1959 došlo k požáru kostela a tím byla vyřazena pozorovatelna roty pro SR.
- v listopadu 1959 byla vybudována nová pozorovatelna na věži kostela.
- na podzim roku 1958 byla provedena přestavba DZ v celém úseku. Probíhá od rozhraní směrem na hraniční mezník 2/4, asi 180m od SH se lomí doprava a probíhá rovně podél státní hranice, až na větrovskou cestu, kde se lomí doprava a probíhá po staré trase do úseku 8. roty. Celý kontrolní pás probíhá na vnitřní straně, až na okraj lesa na D5. Odtud na pravý styk, je kontrolní pás na vnější straně DZ. V prostoru pozorovatelny na D5 byl vybudován podchod pod DZ. Rovněž Na statku byl vybudován podchod. Po převzetí úseku bývalé 8. roty přibyly podchody na starém rozhraní u vrat na Hraničnou, v prostoru průseku "D" a na kótě 681 byl vybudován průchod. Dále přibyla pozorovatelna vpravo u cesty vedoucí na Hraničnou u DZ.
- Objekty bývalé 8.roty PS Hraničná /Kóta712/ byly v měsíci červenci a srpnu demontovány." /rok neuveden !!!/

PROTITANKOVÉ ZÁBRANY:
"v HP jsou umístěny takto:
1. protitanková zábrana je umístěna asi 500m od křižovatky silnic Pavlův Studenec, Kočičí Mlýn směrem do hloubky HP. Zábrana je umístěna v lese.
2. druhá protitanková zabrána je umístěna v těsné blízkosti křižovatky Pavlův Studenec, Jalový Dvůr, Obora, zábrana je umístěna v lese.
3. protitanková zabrána je umístěna západně osady Obora, na silnici vedoucí do Pavlova Studence. Zábrana je umístěna taktéž v lese.
Umístění smontovaných ježků:
1. shromaždiště ježků u baráčku na okraji ZP v počtu 50 ks.
2. shromaždiště ježků u odbočky silnic na Kočičí Mlýn v počtu 33 ks.
3. shromaždiště ježků u první zábrany v počtu 62 ks.
4. shromaždiště ježků u druhé zábrany u křižovatky silnic v počtu 32 ks.
5. shromaždiště ježků u můstku, přes potok bezejmenný u cesty vedoucí od Hájenky na PS Pavlova Huť - 60 ks.
6. shromaždiště ježků u odbočky silnic na Heyrovského Pilu v počtu 16 ks.
7. shromaždiště ježků u třetí zábrany nad Oborou v počtu 17 ks.
V našem úseku roty je celkem 270 kusů smontovaných ježků."
Připsáno: "Vlevo od cesty vedoucí od roty na Oboru, u pomníku, asi 100m na levé straně, byla vytvořená skládka železných protitankových ježků."

Železobetonové protitankové jehlany:
"Jsou umístěny pod osadou Obora, oboustranně silnice vedoucí od obce Lučiny, od HP asi 200m. Jehlany jsou rozestavěný ve 4 řadách, spojené ostnatým drátem. Ostatní jsou shromážděny podél silnice. Celkem počet jehlanů je 675 kusů."

ŽELEZOBETONOVÉ ZEMNÍ OBJEKTY PRO TK:
"V roce 1955 v květnu byli příslušníky ČSLA vybudovaný dva POKY - první 250m jihozápadně od roty a druhý, 300m jižně od kóty 772. V květnu 1956 byl vybudován třetí, v prostoru 150m západně od křižovatky cest Kočičí Mlýn, Obora, Pavlův Studenec. Rovněž v této době předcházející, byli dva POKY upraveny po stránce PAO. V květnu 1957 byla dokončena výstavba dalšího objektu a to v prostoru lesního masivu kóty 777 Kočičí vrch. Taktéž toto obranné zařízení bylo vybudováno z hlediska PAO."