znak web

Pohraniční stráž

Hraniční a zakázané pásmo

pasmo"Zakázané pásmo (ZP) probíhá od levé hranice k pravé hranici úseku roty, podél okraje lesa východně Pavlova Studence, po cestě spojující osadu Wittichsthal a hájenky Katzen M. Dále po lesním průseku severovýchodním směrem, na kótu 772. Markantní body vyznačující zakázané pásmo jsou: okraj lesa kóta 730 a hájenky Katzen M. Průměrná hloubka zakázaného pásma je 1175m, nejmenší je 850m, největší 1500m. Počet tabulek ZP je v úseku roty 58."
"Hraniční pásmo (HP) probíhá od levé hranice k pravé hranici úseku roty, severozápadně směrem pod osadou Obora na osadu Jalový Dvůr, po terénní vlně, průměrná hloubka hraničního pásma je 6200m, největší 6800m, nejmenší 5600m. Počet tabulek HP celkem 16.

Komunikace:
od levé hranice úseku je podél státní hranice neudržovaná cesta ve směru severním, až do osady Hraničná - Hermannsreith. Od státní hranice směrem východním je udržovaná cesta, která vede z Bärnau přes bývalý CÚ severně od stanoviště roty do osady Jalový Dvůr, dále se v lese rozdvojuje - jedna jde do Halže, druhá přes osadu Obora a Svobotka. Z této silnice je odbočka, neudržovaná lesní cesta směrem severním na Kočičí Mlýn, dále ke kótě 665. Na kótě 701 je další odbočka, lesní udržovaná cesta k hájence, kde se rozdvojuje. Jedna cesta směrem jižním k osadě Pavlova Huť, druhá cesta směrem jihovýchodním k Heyrovského Pile. Na kótě 707 je další odbočka, udržovaná lesní cesta, která asi po 1 kilometru se stáčí směrem severovýchodním, na osadu Obora.

Osady v ZP:
při levé hranici úseku roty jsou zbytky rozbořené osady Francovy Domky, v první třetině úseku roty od levé hranice, se nachází zbytky rozbořené osady Na Šancích, přímo u silnice vedoucí do Bärnau. Dále přímo u státní hranice je bývalá budova CÚ. Západně křižovatky silnic Bärnau - Jalový Dvůr a silnice, vedoucí podél státní hranice na Hraničnou - Hermannsreith, je osada Pavlův Studenec, která je rozbořená, až na několik budov používaných pro Pohraniční stráž. V pravé části úseku je osada Větrov - rozbořená, dále osada Kočičí Mlýn, taktéž rozbořená. Po změnách 1. 4.1957 a změně HP, se v úseku pohraniční roty nenacházela již žádné osada".